Over Bewonersinitiatieven

Opzoomer Mee assisteert de gemeente Rotterdam bij het uitvoeren van de regeling voor bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee verzorgt onder andere de uitbetalingen en neemt verantwoordingen in. Vanaf 2022 is er een nieuwe regeling Bewonersinitiatieven en een nieuw bestuurlijk model van 39 wijkraden in het kader van Wijk aan Zet. Opzoomer Mee ondersteunt de gemeente Rotterdam bij de administratieve afhandeling van aanvragen voor bewonersinitiatieven tot maximaal 20.000 euro. Deze ondersteuning beslaat een heel scala aan activiteiten, van de inname van initiatieven en het uitbetalen van toegekende bedragen tot het controleren van de besteding van toegekende subsidies. Naast de administratieve afhandeling geeft Opzoomer Mee ook praktische voorlichting aan bewoners.

Administratieve afhandeling door Opzoomer Mee

 • Inname aanvragen (brievenbus)
 • Registratie van de aanvragen
 • Versturen ontvangstbevestiging binnen 3 werkdagen na ontvangst van een aanvraag
 • Zo nodig zorgen dat bewoners hun aanvraag compleet maken
 • Toetsing van aanvragen aan de regeling en bevindingen ter kennis brengen aan het gebied
 • Het aanbieden van een beschikking binnen 3 werkdagen na mededeling van het besluit van de gebiedscommissie of wijkraad
 • Het uitbetalen van toegekende gelden binnen 3 werkdagen na ontvangst van een getekende beschikking van de gebiedscommissie of wijkraad
 • Het verzamelen en doorgeven aan de gebiedscommissie of wijkraad van uitnodigingen e.d. (voorwaarde beschikking)
 • Het verzorgen van ‘uitstelbrieven’ indien de gebiedscommissie of wijkraad niet binnen de voorgeschreven termijn een besluit op de aanvraag kan nemen
 • Inname ingezonden materiaal verantwoording
 • Mogelijk maken van kwartaalrapportages per gebied en totaal Rotterdam (aantal initiatieven, thema’s, afhandelingstermijnen en verantwoording)
 • Het verzorgen van 2 tot 5 controles per gebied op de besteding van toegekende subsidie en het aanbieden van de resultaten van de steekproeven aan de gebiedsdirecteur

Voortgangs- en kwaliteitsbewaking
Naast de administratieve afhandeling ondersteunt Opzoomer Mee de ambtelijke gebiedsteams (gebiedsnetwerkers) bij het opstellen van adviezen voor de bestuurlijke besluitvorming van de gemeente Rotterdam. Trefwoorden voor deze ondersteuning zijn: voortgangs- en kwaliteitsbewaking.

Doorontwikkelen
Tenslotte zet Opzoomer Mee zich in voor het verbeteren (doorontwikkelen) van de afhandeling en ondersteuning van bewonersinitiatieven. In dat kader organiseert Opzoomer Mee uitwisselingen tussen gebiedsnetwerkers en doet onderzoek in buurten naar de effecten van bewonersinitiatieven. Ook voert ze verbeterprojecten uit in de gebieden in samenwerking met gebiedsnetwerkers en/of welzijnswerkers. Voorbeelden zijn talentenjachten om nieuwe initiatiefnemers te vinden, het programmeren van een Huis van de Wijk op basis van bewonersinitiatieven en uitwisselingen tussen initiatiefnemers op wijkniveau.

Overzicht bewonersinitiatieven

Ben je benieuwd naar welke bewonersinitiatieven er zoal in Rotterdam of in jouw buurt zijn of worden uitgevoerd? Kijk dan op mijn.rotterdam.nl