Privacyverklaring

Privacyverklaring Opzoomer Mee
Opzoomer Mee voert twee programma’s uit.

Opzoomeren
Het Opzoomeren is een eigen programma. Het is bedoeld om relaties tussen buren in de straat te versterken, het samenleven in de straat te verbeteren en voorkomende problemen in de straat zoals vereenzaming, vervuiling en taalachterstanden samen met de buren aan te pakken. Met kleine straatbudgetten en andere middelen maken we het mogelijk dat je jouw straatactiviteit kunt uitvoeren.
Aanmelden betekent niet dat je automatisch meedoet. Opzoomer Mee beoordeelt je aanvraag en kan om meer informatie vragen. Als je aanvraag -via een aanmeldkaart of anderszins-  is goedgekeurd verwerken we je naam, adres, telefoonnummer en emailadres in een database. Deze gegevens hebben we nodig om de uitbetaling te verzorgen en om je op de hoogte te houden van andere mogelijkheden die je kan gebruiken om in jouw straat aan de slag te gaan. Met het insturen van een aanmeldkaart, aanvraagformulier o.i.d. stem je hier mee in (overeenkomst).

Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met alle gegevens die op de aanvraag staan vermeld. Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een kennisgeving waarmee je bij een uitbetaaladres in je buurt terecht kunt. Om die reden deelt Opzoomer Mee de gegevens van de eerste contactpersoon met het uitbetaaladres in je wijk of buurt.

Bonnetjes en ander bewijsmateriaal (b.v. foto’s) van het Opzoomeren in je straat moet je een jaar bewaren, want Opzoomer Mee kan je straat uitkiezen voor controle. Daarom bewaart Opzoomer Mee je aanvraag (inclusief alle persoonsgegevens) een jaar na het lopende boekjaar in haar database. Zo worden bijvoorbeeld aanvragen en gegevens uit 2018 in het eerste kwartaal van 2020 verwijderd.

Wil je geen post meer ontvangen of wil je een wijziging doorgeven? Geef dit dan door via info@opzoomermee.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke Opzoomeren
Opzoomer Mee
Pupillenstraat 56
3023 VW Rotterdam
010-213 10 55
jurgen.groenenboom@opzoomermee.nl 
Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. privacy kun je terecht bij Jurgen Groenenboom.

Bewonersinitiatieven
Opzoomer Mee verzorgt in opdracht van de gemeente Rotterdam de administratieve afhandeling en uitbetaling van aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met € 10.000. De gemeente Rotterdam wil het hiermee mogelijk maken dat Rotterdammers het initiatief nemen voor activiteiten en projecten die bijdragen aan de buurt of wijk.

Aanvragen voor bewonersinitiatieven worden alleen in behandeling genomen als ze op het juiste formulier zijn ingediend. De gegevens op het formulier worden –onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam- ingevoerd in een database. De gegevens worden gedeeld ten behoeve van ambtelijk advies en bestuurlijke besluitvorming door gekozen gebiedscommissies en wijkraden, of door wijkcomités. Met het insturen van het aanvraagformulier stem je daarmee in (overeenkomst).

De persoonsgegevens van afgewezen bewonersinitiatieven worden na afloop van het lopende jaar vernietigd. (De bewaartermijn heeft te maken met de accountantscontrole bij Opzoomer Mee).
Als je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend moet je bonnetjes en ander bewijsmateriaal (b.v. foto’s) vijf jaar bewaren. De gemeente Rotterdam kan in die periode een controle (laten) uitvoeren. Om die reden bewaart Opzoomer Mee je aanvraag (inclusief alle persoonsgegevens) vijf jaar in haar database. Na deze periode worden de aanvraag en alle persoonsgegevens verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke Bewonersinitiatieven:
Gemeente Rotterdam
Alfons ten Velde
Awt.tenvelde@rotterdam.nl

Rechten van betrokkenen
Het omgaan met je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opzoomer Mee verwerkt persoonsgegevens op basis van een eigen privacy-handboek. Hierin zijn ook de rechten van de aanvragers opgenomen. Zo is er recht op inzage, bezwaar, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking, dataportabiliteit en tot slot is er het recht op vergetelheid. Bij Opzoomer Mee worden geen geautomatiseerde besluiten genomen. Het handboek is opvraagbaar bij Opzoomer Mee.

Een klacht over de wijze waarop Opzoomer Mee met je persoonsgegevens omgaat, kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via klik hier of via 0900 – 2001 201.